Mehanske naprave za spajanje vozil na starodobnikih in mladodobnikih

Pravna podlaga:
Pravilnik št. 55 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne
določbe za homologacijo sestavnih delov mehanskih sistemov za spenjanje med seboj
povezanih cestnih vozil (okrajšava: UN/ECE R55)
Povezava do mednarodnega predpisa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0862&from=EN
https://unece.org/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2015/r055r2e.pdf

Homologacija mehanske naprave za spajanje vozil je obvezna od 13. marca 2002.

ZMV-1, 24. člen, drugi odstavek:
»(2) Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 leti ali več in je ohranjeno ter tehnično
vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko ter se zaradi
svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze«.
ZMV-1, 19. člen, prvi odstavek:
Ugotavljanje skladnosti predelanih vozil »se opravi v skladu s predpisi, ki so v Republiki
Sloveniji veljali na dan, ko je bilo vozilo prvič registrirano, razen za novo vgrajene dele, ki so
povezani z zaščito drugih udeležencev v prometu, za katere se upošteva stanje predpisov
med predelavo«.

Obrazložitev:
Vpis spremembe ali predelave na vozilu: nove mehanske naprave za spajanje vozil vgrajene
po 13. marcu 2002 na starodobnika (ali mladodobnika) ni v skladu s predpisi. V kolikor se mu
vpiše predelava, mu je predhodno potrebno odvzeti status starodobnega vozila. Sodobna
naprava za spajanje vozil ne predstavlja zgodovinskega in tehničnega pomena
starodobnemu vozilu. Starodobno vozilo se ne uporablja za vsakodnevne prevoze in ni
namenjeno vleki tovora s priklopnikom za dnevne potrebe. Smisel statusa starodobnika je
ohranjanja tehnične dediščine. Mehanska naprave je tudi tehnična dediščina.
Ne homologirane mehanske naprave za spajanje vozil pred uveljavitvijo UN/ECE R55 so še
vedno dovoljene in z njimi ni prepovedano vleči priklopnega vozila. Vedno se upoštevajo
predpisi s področja vozil iz časa na dan prve registracije vozila.

Tehnični komisar preveri, če je mehanska naprava iz obdobja pred uveljavitvijo UN/ECE R55.
V kolikor je, napiše pod rubriko zapisnika opis predelav vozila: Vgrajena mehanska
naprava za spajanje vozil iz obdobja vozila. Stranko se opozori, da naprava ni bila
testirana v postopkih homologacije in lahko predstavlja nevarnost. Ne poznamo teoretične
referenčne sile za vodoravno silo med vlečnim in priklopnim vozilom (D vrednost), ne
poznamo dovoljeno navpično obremenitev, ustreznost montaže, obrabljenost krogle,
pravilnost vezave električne inštalacije… Na vozilu ima namen tehnične dediščine.
Strokovni delavec za skladnost vozil preveri ustreznost naprave in pri vpisu uradnega statusa
starodobnega vozila na Potrdilo o skladnosti za vozilo pod rubriko X.1, vpiše pod opombe
tudi npr.: Na vozilu je bila vgrajena mehanska naprava za spajanje vozilo pred
uveljavitvijo UN/ECE R55 ali Vgrajena mehanska naprava za spajanje vozil iz obdobja
vozila.

Pripravil: Janez Tomc

Priporočamo za vas...