PRILOŽNOSTI ZA DIALOG – ZAKONODAJA

Julija 2021 je EPHVG organiziral virtualni sestanek, kjer se je govorilo o REACH-u, pregledu Direktive o Življenjski dobi avtomobila (ELV direktiva), EP pregledu preučitve strategije trajnostne in pametne mobilnosti, o vsebini dogovorjeni med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom, o Direktivi določanja cestnih taks in Direktivi avtomobilskega zavarovanja. Spodaj si lahko pogledate poročila za vsako izdajo. Bernd Lange, predsednik skupine, je pojasnil, da upa, da bo naslednji sestanek mogoče izvesti v živo, v Bruslju. Če bo temu tako, bi bil cilj sestanka, povabljenemu občinstvu uradno predstaviti rezultate FIVA ankete.

REACH – posodobitev

 • REACH – REACH komite ter Evropska komisija še vedno razmišljata o odobritvi uporabe krom trioksida za dekorativno platiranje (npr. platiranje, ki se običajno uporablja za obnovo starodobnih vozil). Odločitev bo najverjetneje sprejeta v marcu/aprilu 2022.
 • Zaradi premalo izkušenj s krom trioksidom (trajanje in stroški odobritve), sta Evropska agencija za kemikalije in Komisija, bolj nenaklonjeni obravnavi (za uporabo v baterijah).
 • Pregled uredbe REACH, z namenom posodobitve postopka odobritve, ki bi omogočala splošne izjeme za snovi ter omogočila bolj preproste in transparentne procedure, se bo pričel kmalu.

 

FIVA ukrepi: FIVA bo Komisiji pojasnila nenehno potrebo po krom trioksidu za dekorativno platiranje in bo ugovarjala zahtevi, da mora REACH odobriti uporabo svinca.

Evropska komisija je objavila ocenjevalno poročilo in konzultacije o ELV direktivi:

Direktiva (katere cilj je: preprečiti odpadke iz vozil; spodbujati vnovično uporabo, recikliranje in druge oblike obnovitve ELV- jev; izboljšanje okoljske uspešnosti vseh gospodarskih subjektov vključenih v življenjski cikel vozil) je v fazi pregledovanja, prav tako se predlog za spremembo uredbe o Direktivi pričakuje v začetku prihodnjega leta. Komisija je v pripravah objavila:

 • Ocenjevalno poročilo direktive: poročilo vključuje vrstico v sekciji o “odpadkih” – “Na primer, vozilo bi se lahko kvalificiralo kot odpadek… če bi stroški popravila presegali trenutno vrednost vozila (izjema: starodobni avtomobili in vozila) in v kolikor popravila ne bi bilo mogoče predvideti, bi se ga razvrstilo kot odpadek.” To je bilo sprejeto kot kritična skrb s strani gibanja za starodobna vozila, saj bi starodobna vozila lahko bila opredeljena kot “odpadki” s strani organov, v čistem nasprotju z željami lastnika, in bi jih zato bilo treba uničiti z recikliranjem. Ta zaskrbljenost je posledica številnih primerov, zlasti na Švedskem, kjer so bila uvožena starodobna vozila razvrščena kot “odpadki” in odtujena lastnikom. To je še posebej pomembno, saj so zelo pogosto stroški obnove starodobnega vozila precej višji, kot sama cena plačana za vozilo. V poročilu je bila tudi izpostavljena skrb, da se veliko število vozil po koncu svoje življenjske dobe, verjetno izvaža v države v razvoju. FIVO skrbi in zato želi zagotoviti, da vsi ukrepi, namenjeni preprečevanju ukrepa o odpadkih, prav tako ne preprečujejo prodaje starodobnih vozil v države, ki niso članice EU. Poleg tega, je FIVA še vedno zaskrbljena, da ocenjevalno poročilo ni zajemalo točko katero je FIVA v preteklosti na posvetovanjih že omenjala, in sicer: da odločitev o koncu življenjske dobe vozila lahko sprejme/določi le lastnik. Sprejetje tega načela v revidirani direktivi bi rešilo pomisleke v zvezi s čezmejno prodajo starodobnih vozil, ki niso registrirana ali pa nimajo veljavnega tehničnega pregleda (varnost v cestnem prometu), okrog debate »rabljeno vozilo napram odpadku« ter v zvezi z zaskrbljenostjo, da se lahko “t.i. skladiščna/hlevska najdišča” uničijo, preden bi se sploh lahko potencialno obnovila.

 

 • Novo posvetovanje: Evropska komisija je objavila nadaljnje posvetovanje o direktivi, kjer pripravljajo predlog za spremembo direktive. FIVA se bo odzvala na posvetovanje in se zlasti fokusirala na vprašanja, ki obravnavajo:

 

 • Sistem držav članic, ki omogočajo ponovno registracijo vozil, če se ta ne uporabljajo določeno obdobje – Komisija si prizadeva za stališča, ali bi bilo treba za neregistrirana vozila določiti dajatev za lažje zbiranje informacij v primeru prodaje ali izvoza.

 

 • Izvoz rabljenih vozil v države v razvoju – Komisija pregleduje stališča o tem, ali bi bilo treba izvoz dovoliti samo tistim vozilom, ki imajo opravljen tehnični pregled za varnost v cestnem prometu, ki izpolnjujejo določena okoljska merila in, ki so nad določeno starostjo/ali so dosegli določeno število prevoženih kilometrov.

 

 • Uporaba nevarnih snovi v vozilih – komisija želi vedeti stališča o tem, ali bi direktiva morala prepovedati nevarne snovi v vozilih ali pa bi bilo treba te kontrole sprejeti prek uredbe REACH ali druge zakonodaje.

 

 • Pogrešana vozila – oz. kako preprečiti izginotje vozil brez registracije nacionalnim organom.

 

 • FIVA ukrepi: FIVA bo predložila svoje pripombe k posvetovanju o teh zadevah in še enkrat ponovno ocenila, da lahko odločitev o koncu življenjske dobe vozila lahko sprejme le lastnik vozila.

 

Poslanci Evropskega parlamenta so predložili pozitivne spremembe k Strategiji trajnostne in pametne mobilnosti

Odbor za promet pripravlja svoje poročilo o strategiji, v katerem so podrobno opisane spremembe pravilnika, potrebne za razvijajoče se okolje mobilnosti, v katerem bodo starodobna vozila postajala vse bolj ločena od sodobnega prometa in kjer bi zakonodajne spremembe lahko ogrožale pravico in/ali sposobnost uporabe starodobnih vozil na javnih cestah. Poslanci Evropskega parlamenta so predložili 2 pozitivni spremembi:

 • (Gospod Ertug in gospod Lange – poročevalec in predsednik EPHVG): [EP] priznava, da našo kulturno dediščino predstavljajo starodobna vozila in da je ohranjanje te dediščine povezano z uporabo teh posebnih vozil na javnih cestah v zelo omejeni obliki; zato predlaga, da bi bilo sintetično gorivo lahko okolju prijazno gorivo za starodobna vozila, strategija mobilnosti in možna zakonodaja pa bi morala ustrezno upoštevati pravno opredelitev starodobnega vozila, ki ga med drugim zagotavlja člen 3(7) EU Direktiva o varnosti v cestnem prometu 2014/45/EU in bi morala dati dovolj prostora za uporabo in vzdrževanje te dediščine;

 

 • (Skupina poslancev Evropskega parlamenta za obnovo Evrope): [EP] priznava kulturno dediščino starodobnih vozil. Zato poziva Komisijo, naj ohrani vrednost starodobnih vozil pri zakonodaji na področju prometa, z namenom, da bi zaščitila vozni park evropskih starodobnih vozil.

 

Vendar pa bi ena sprememba, ki jo je predlagal Ciaran Cuffe (irski zeleni član evropskega parlamenta), če bi se uzakonila, bi prepovedala prodajo zgodovinskih vozil iz države EU v tretjo državo, kot navaja [EP] “Poziva k prepovedi izvoza iz EU za vozila, ki nimajo spričevala o varnosti v cestnem prometu ali imajo standarde emisij nižje od Euro 5, glede na vpliv izvoza teh vozil na varnost v cestnem prometu, emisije in onesnaževanje v tretjih državah.”

 

V Odboru za okolje, ki pripravlja mnenje Odboru za promet – je Pernille Weiss, član evropskega parlamenta, vložil tri spremembe – tretja sprememba bi obravnavala spremembo o Cuffe-jevi predlagani spremembi, ki je bila predložena Odboru za promet. Spremembe so:

 • [EP] priznava kulturno dediščino starodobnih vozil in potrebo po varovanju skupnega evropskega voznega parka starodobnih vozil; zato poziva Komisijo, naj pri sprejemanju prihodnjih zakonodajnih predlogov na področju prometa aktivno ohrani vrednost starodobnih vozil;

 

 • [EP] priznava, da našo kulturno dediščino predstavljajo starodobna vozila in, da je

ohranjanje te dediščine povezano z uporabo teh posebnih vozil na javnih cestah na omejen in nadzorovan način; zato predlaga, da bi bilo sintetično gorivo lahko okolju prijazno gorivo za starodobna vozila, strategija mobilnosti in možna zakonodaja pa bi morala ustrezno upoštevati pravno opredelitev starodobnega vozila, ki ga med drugim zagotavlja člen 3(7) EU Direktiva o varnosti v cestnem prometu 2014/45/EU in bi morala dati dovolj prostora za uporabo in vzdrževanje te dediščine;

 

 • [EP] Poudaril je, da morebitna prihodnja prepoved izvoza rabljenih vozil, ki bodisi ne vsebujejo spričevala o varnosti v cestnem prometu ali imajo emisijske standarde nižje od Euro 5, ne vključuje starodobnih vozil glede na zelo omejen vpliv teh vozil na varnost v cestnem prometu, emisije in onesnaževanje v tretjih državah.

 

Med zasedanjem Evropske Skupine za starodobna vozila, je član evropskega parlamenta Bernd Lange pojasnil, da bodo te spremembe po vsej verjetnosti vključene v poročilo Evropskega Parlamenta, saj se poročevalec in poročevalec v senci strinjata o tem, da je to potrebno.

FIVA ukrepi: FIVA Komisija za zakonodajo bo septembra od ANFs zahtevala, da ponovno pozove nacionalne člane evropskega parlamenta, da podprejo pozitivne spremembe in zagotovijo, da Ciaran Cuffe-ova sprememba ne bo vplivala na prodajo starodobnih vozil.

 

 

Izjeme starodobnih vozil so vključene v Direktivo o določanju cestnih taks

Evropski parlament je preučil predlagano revizijo Direktive o evrovinjeti leta 2017/18, ko je sprejel spremembe, ki državam članicam omogočajo drugačno obravnavo starodobnih vozil v primerjavi z drugimi vozili (v primeru uvedbe določanja cestnih taks), z namenom, da se ohrani avtomobilska dediščina. FIVA je lobirala za te spremembe, ker v nekaterih primerih izračun emisij starodobnega vozila ni mogoč, v kolikor pa je mogoče, je lahko oblikovanje cen nesorazmerno visoko in tako odvrne od uporabe starodobnega vozila. Evropski svet (vlade držav članic) in Evropski Parlament, sta se pred kratkim dogovorila o pogajanjih in sledeče spremembe vezane na starodobna vozila ostajajo – navajajo:

 • Uvodna izjava (13a) Da bi pomagale zaščititi avtomobilsko dediščino Unije, bi morale imeti države članice možnost, da vozila starodobnega značaja postavijo v posebno kategorijo za prilagoditev različnih dajatev, ki se plačujejo v skladu s to Direktivo;

 

 • Članki: (20a) “vozilo starodobnega značaja” opisuje vozilo, ki je v zgodovinskem interesu v smislu člena 3(7) Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta;

 

 • In 2 člena, ki obravnavata podrobnosti zaračunavanja in omogočata državam članicam, da starodobna vozila obravnavajo drugače za namene določanja cen/taks.

 

Sporazum o Direktivi o avtomobilskem zavarovanju delno obravnava pomisleke o starodobnih vozilih

Evropski svet in Evropski Parlament sta se dogovorila o vsebini Direktive avtomobilskega zavarovanja. Vključeni v dogovorjeno besedilo so ukrepi za:

 • Obravnavati pomisleke glede potreb po motornem zavarovanju za neuporabljena vozila ali tista v muzejih, saj sporazumi priznavajo, da: “… Države članice ne zahtevajo zavarovalnega kritja za uporabo vozil, ki so trajno ali začasno neregistrirana, ker so na primer v muzeju, so v fazi obnove ali pa niso bili uporabljeni v daljšem časovnem obdobju iz drugega razloga, kot je sezonska uporaba. Te države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se odškodnina v skladu z Direktivo 2009/103/ES izplača za vsako izgubo ali škodo, ki jo na njenem ozemlju in na ozemlju drugih držav članic povzročijo vozila iz točke 1, člena 1, ki se uporabljajo v zgoraj navedenem smislu.” Ta sprememba je potrebna, saj nova opredelitev “uporabe vozil” zdaj vključuje besede … ne glede na teren, na katerem se uporablja motorno vozilo in o tem, ali je stacionirano ali v gibanju.” Vendar je treba navesti, da lahko sredstva za izvajanje ukrepa povzročijo bolj zahtevno povpraševanje po nacionalnih jamstvenih skladih – to je torej zadeva, na kateri bodo morali biti pri ANF pozorni med izvajanjem Direktive v svoji državi članici.

 

 • Moto-šport je izvzet pod pogojem, da ima organizator alternativno zavarovanja ali jamstva, ki zajema škodo za katerokoli tretjo osebo.

 

Komisija se posvetuje o stališčih trajnostnega prometa za novi Okvir mobilnost v mestih

Evropska komisija si prizadeva za stališča glede Okvirja mobilnosti v mestih – in posebej poziva k sporočanju ljubšega načina prevoza, javnega prevoza in predpisov o dostopnosti mestnih vozil.

 

FIVA ukrepi: FIVA se bo odzvala na posvetovanje, da bi ponovno odgovorila na stališča še posebej o Območjih z nizkimi emisijami.

 

INFORMACIJE

Evropska komisija predstavila svoj “Fit za 55” paket pravil

Evropska komisija je julija sprejela sveženj predlogov za zagotovitev, da bodo podnebne, energetske, rabe zemljišč, prometa in obdavčitvene politike EU “primerne za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030, v primerjavi z ravnmi iz leta 1990”. Predlogi so namenjeni pospeševanju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in združuje: uporabo trgovanja z emisijami v nove sektorje in zaostritev obstoječega sistema EU za trgovanje z emisijami; večjo uporabo energije iz obnovljivih virov; večjo energetsko učinkovitost; hitrejši obrat načinov prevoza z nizkimi emisijami ter infrastrukturo in gorivi, ki jih podpirajo; uskladitev davčnih politik s cilji Evropskega zelenega dogovora; ukrepe za preprečevanje uhajanja ogljika; in orodja za ohranjanje in rast naravnih ogljikovih korit. Pobude posebnega pomena, vključujejo tiste, ki:

 • Dodatno poostrujejo standarde emisij CO2 za vozni park avtomobilov in kombijev s trenutnega cilja za zmanjševanje emisij za leto 2030 za 37,5 % do 55 % (in povečanje na 50 % za kombije).

 

 • Predlagajo, da se določi cilj »nič emisij« za avtomobile za leto 2035. Evropska komisija si prizadeva, da bo med državami članicami dosegla dogovor, za dan, ko prodaja vozil z »nič emisij« ne bo dovoljena. FuelsEurope (združenje za trgovanje z naftno industrijo) je izrazil zaskrbljenost zaradi predloga, ki pravi, da dejanska prepoved motorja z notranjim izgorevanjem “pogreša priložnost za spodbujanje uvajanja različnih inovativnih nizkoogljičnih tehnologij” – kot so obnovljiva goriva – kar pravijo, da bo imelo vlogo pri razogljičenju obstoječega voznega parka cestnega prometa in letalstva.

 

 • Spreminjajo Direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva v uredbo, ki uvaja obvezni nacionalni cilj zmogljivosti za javne polnilne postaje za prodajo vozil na osnovi baterije. V skladu s predlagano uredbo bodo morale države članice zagotoviti izhodno moč najmanj 1 kW za vsako registrirano električno vozilo, namesto sedanjega priporočila 1 polnilec za vsakih 10 avtomobilov. Nova uredba bo državam članicam tudi odredila izgradnjo polnilnih zmogljivosti vzdolž avtocestnega omrežja EU TEN-T s kilometrskim ciljem za lahka in težka tovorna vozila. Poleg tega bo treba zagotoviti najmanj 300 kW zmogljivosti s hitrimi polnilnicami in najmanj eno visokomočno točko s kapaciteto 150 kW. To bo moralo biti postavljeno vsakih 60 km vzdolž osrednjega prometnega omrežja TEN-T EU do leta 2025, s povečanjem na 600 kW do leta 2030; in eno mesto za polnjenje vodika bo potrebno na vsakih 150km. Avtomobilska industrija je že dejala, da meni, da ti cilji niso zadostni.

(FIVA – Komisija za zakonodajo, julij 2021)

Priporočamo za vas...