Predstavnike pričlanjenih klubov SVAMZ vabimo na redno letno skupščino zveze SVAMZ, ki bo 25.3.2022 v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani, od 16.30 naprej.

Skupščine se lahko udeležijo samo zakoniti zastopniki klubov oz. pooblaščene osebe s strani predsednika kluba (s člansko izkaznico za tekoče leto SVAMZ).

Pooblastilo za zastopanje v prilogi:

P O O B L A S T I L O za skupščino 2022

Dnevni red:

Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda,  izvolitev delovnega predsedstva in dveh overiteljev zapisnika ter imenovanje verifikacijske komisije

Poročilo o delu v letu 2021

Finančno poročilo za preteklo leto in poročilo nadzornega odbora

Program dela za leto 2022

Poročilo disciplinske komisije

Podelitev naziva častni član

Razno

Ob 17.45  uri ste vabljeni na VI. slovenski forum o zgodovinskih in starodobnih vozilih, ki se bo nadaljeval v istih prostorih. Kotizacije ni! Forum bo letos na temo restavriranje, seveda z gosti, ki bodo podali uvodno besedo v tematiko.